2018

Comisia Națională de Experți s-a întrunit în prima ședință semestrială

08 Jun

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE) s-au întrunit pe data de 7 iunie curent într-o șediță semestrială pentru a pune în discuție supervizarea programatică a granturilor Fondului Global, oferite în susținerea programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor TB și HIV/SIDA/ITS.

 

La ședință au participat membrii CNE (reprezentanți ai MSMPS, MF, CNAM, UNAIDS, Liga PTH), recipienții principali (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și invitați permanți la ședințele CNE.

Participanții au pus în discuție mai multe subiecte, printre care actualizarea componenței Comisiei Naționale de Experți, exercițiu realizat în conformitate cu documentele de activitate ale CNC, o data la 2 ani. Astfel, schimbări majore la nivelul componenței CNE nu au intervenit, fiind reconfirmați în calitate de membri ai Comisiei aceeleași  persoane/instituții. Totodată, pentru a asigura proporția sectorială, s-a propus includerea în calitate de membru CNE  a unei organizații din sectorul societății civile active în domeniul TB.

La subiectul implementării granturilor Fondului Global, reprezentanții Recipienților Principali au raportat rezultatele obținute în sem. II, 2017. Instrumentele de supervizare a granturilor (dashboard-urile), completate de RP, pot fi consultate pe site-ul ccm.md (clik pentru vizualizare).

Totodată, participanții au mai discutat despre organizarea activităților de supervizare a granturilor FG în 2018 și raportarea semestrială a rezultatelor granturilor.

Următoarea ședință a CNE este planificată pentru luna septembrie curent.

Minuta ședinței CNE din 07.06.18, cu deciziile și recomandările membrilor, va fi plasată, în scurt timp, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

CERERE de OFERTA – Achiziția Echipament IT

05 Jun

În cadrul Grantului Agreement MOL-CFUND-16016, finanțat de Fondul Global pentru combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM), Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) invita să prezentați oferta(ele) dumneavoastră de preț pentru următorul Echipamente IT:

 

Informații privind Specificațiile Tehnice și condițiile de livrare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate articole /întregul lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

3. Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat. Pe plic se va indica denumirea Proiectului, numărul de referință și titlul procurării, denumirea si datele de contact al ofertantului. Ofertele vor fi deschise în public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data si ora specificate in alin.4.

4. Termenul limită pentru primirea ofertelor este: 19 Iunie 2018, ora locala 14.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. Oferta dumneavoastră, va fi adus direct la IP UCIMP DS la adresa:

Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

MD-2004, str. T.Ciorba, 18/A, of. 01, Chişinău, Moldova.

Tel: +373 22 23 35 68; +373 22 23 33 84

Fax: +373 22 23 38 87

In atentia:  Angela Carp, Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA

E-mail: acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com

Rezultatele celei de-a 39 şedinţă a Bordului FG

09 May

În perioada 9-10 mai curent, la Skopje, Consiliul Administrativ al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) s-a întrunit în cea de-a 39 ședință.

 

Ședința 39 a Bordului FG s-a remarcat prin câteva elemente – aprobarea criteriilor actualizate de eligibilitate pentru finanțarea FG în următoarea rundă, inclusiv politica FG privind țările neeligibile în situație de criză; aprobarea Codului de conduită a membrilor CCM; aprobarea Planului de susținere şi consolidare a CCM-urilor în 2018-2020 și bugetul acestuia; aprobarea noii componențe a comitetelor tehnice ale Bordului FG; discutarea unui număr impunător de rapoarte de activitate; și, nu în ultimă instanță, organizarea reuniunii de nivel înalt a miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est, inclusiv Moldova, privind sustenabilitatea serviciilor pentru persoanele afectate de TB şi HIV.

 

Astfel, în urma consultărilor în cadrul și între grupurile constituente, Consiliul Administrativ (CA) al FG a aprobat următoarele documente și politici:

I. Politica actualizată a FG privind eligibilitatea țărilor pentru finanțare din partea FG

Astfel, fără schimbări au rămas:

 • indicatorii economici măsurabili pentru determinarea eligibilității - i.e. media venitului național brut (VNB) per capita pe parcursul ultimelor 3 ani; 
 • toate țările cu venituri mici (LIC) și mai mici de nivelul mediu (LMIC) sunt eligibile indiferent de povara maladiilor;
 • toți aplicanții, indiferent de nivelul veniturilor, sunt eligibili pentru granturile RSSH;
 • regula de 51% pentru granturi în mai multe țări;
 • ţările libere de malarie sunt neeligibile;
 • excepția privind economiile (țărilor) insulare din categoria țărilor cu venituri mai mari decât nivelul mediu (UMIC).

Criterii actualizate legate de pragul și valorile poverii maladiilor:

 • Simplificarea, de la 5 la 2 (”înaltă/high” și ”moderată/not high”), a categoriilor de povară a maladiilor și, de aici, stabilirea unui singur prag de povară a maladiilor – determinant pentru calificare/sau nu a țărilor cu venituri mai mari de nivelul mediu (UMIC);
 • Metrici/praguri a poverii maladiilor revizuite pentru TB: trecerea de la notificarea cazurilor la incidență și proporția de rezistență la medicamente;
 • Ajustări minore ale pragurilor de povară a malariei;
 • Considerarea eligibilității în cazul reapariției malariei (fără stabilirea pragului poverii, dar în baza evaluării riscurilor realizată de partenerii FG).

Prevederi ce țin de granturile pentru realizarea tranziției la finanțarea locală:

 • Un singur ”Grant de tranziție” pentru țările care devin neeligibile;
 • Eliminarea restricției privind țările G-20 care devin neeligibile, deși, țările actualmente neeligibile din grupul dat nu vor putea redeveni eligibile.

În concluzie, pentru următoarea rundă de finanțare:

 • Eligibile rămân - toate țările cu venituri mici (LIC) și mai joase de nivelul mediu (LMIC) + țările cu venituri mai mari de nivelul mediu (UMIC), dacă au o povară ridicată a maladiilor

 • Neeligibile sunt – țările cu venituri mari + țările cu venituri mai mari de nivelul mediu (UMIC), daca au o povară joasă a maladiilor;

 • Țările fără/libere de malaria.

II. Politica FG privind susținerea țărilor neeligibile pentru granturile FG, aflate în situație de criză

Cazul Venezuelei – o țară actualmente neeligibilă pentru finanțarea FG, dar care în 2017 s-a confruntat cu o urgență umanitară și de sănătate fără precedent, a dictat FG să adopte anumite amendamente la politica sa privind intervenii în țările aflate în crize umanitare. Astfel, în urma pledoariei făcute de constituanta ce reprezintă America Latină și Insulele Caraibe, recomandărilor partenerilor tehnici ai FG și Comitetului său Strategic, CA a decis aprobarea și implementarea unei Politici privind susținerea țărilor în situație de criză.

Bordul FG admite apariția unor crize de sănătate în țări neeligibile, care pot avea impact advers asupra răspunsului global TB/HIV/Malarie și că în asemenea situații FG poate interveni financiar. Intervențiile date vor fi decise de CA la prezentarea de către Secretariatul FG a planului de investiții (Investment case). 

III. Consolidarea CCM-urilor

Pentru a consolida modelul de afaceri al Fondului Global, CA al acestuia a solicitat Secretariatului să realizeze o evaluare generală a CCM-urilor și să propună un plan de intervenții menite să îmbunătățească activitatea acestei structuri de coordonare în țările/regiunile beneficiare de granturile FG. Acest obiectiv a rezultat în elaborarea unui Cod de Conduită a CCM-urilor și s-au propus câteva scenarii de suport tehnic si financiar pentru CCM-uri. Ambele produse au trecut printr-un proces complex de discutare la diferite nivele și cu diferite grupuri de stakeholderi. Ulterior, ambele au fost examinate si avizate de Comitetul Strategic al Bordului.

În ședința 39, Bordul a dispus:

 • Aprobarea Codului de conduită a CCM-urilor și a bugetului de USD 1,219,700 pentru aplicarea în practică a Codului respectiv pe parcursul a trei  ani de zile;
 • Aprobarea, în cadrul ”Inițiativei strategice privind CCM-urile” (CCM Strategic Initiative), a 3.85 milioane de dolari din fondurile disponibile pentru a susține progresiv activități prioritare de consolidare a capacităților, structurilor și performanțelor CCM-urilor în următorii doi ani.
 • Înlocuirea ”Ghidului și cerințelor CCM” cu ”Politica FG privind CCM-urile”. Aceasta din urmă prezintă actualizări pe următoarele componente – cerințe, standarde minime, recomandări; includerea aspectelor de sustenabilitate si tranziție; actualizarea definițiilor de populații țintă (KAP); diferențierea CCM-urilor, inclusiv după gradul de maturitate; și includerea Codului de Conduită și ghidului actualizat privind problemele de etică, integritate, corupție și fraude.  

IV. Aprobarea noii componențe a Comitetelor tehnice din cadrul Bordului FG

În urma unui proces riguros de selectare, realizat la începutul anului 2018, Bordul Fondului a aprobat noua componență a celor trei comitete tehnice ale CA.

Noua componență asigură o reprezentativitate balansată a constituantelor Bordului pe o perioadă de doi ani zile.  Astfel: 1) Comitetul Audit și Finanțe va avea 10 membri cu drept de vot, reprezentând blocul donatorilor și cel al implementatorilor, și 2 membri fără drept de vot din partea UNAIDS și WB; 2) Comitetul Etică și Guvernare include 6 membri cu drept de vot din ambele blocuri reprezentate în CA; iar 3) Comitetul Strategic numără 10 membri cu drept de vot (donatori și implementatori) si 2 membri fără drept de vot din partea OMS și Stop TB.

Grupul țărilor EEAC are reprezentanți în Comitetul Etică și Guvernare (Ana Filipovska) și Comitetul Strategic (Violeta Teutu).

V. Aprobarea rapoartelor de activitate a FG

În cadrul ședinței 39, CA a discutat și validat sau aprobat o serie de rapoarte care țin de activitatea FG în 2017. Printre acestea se regăsesc: Raportul financiar anual, Raportul Statutar, Raportul de colaborare între FG si Alianța pentru Vaccine GAVI, Raportul privind implementarea Stăreției FG și procesul de colectare a fondurilor, Raportul Anual al Inspectorului General, Cadrul de management al Riscurilor și Raportul Anual privind Managementul Riscurilor, Raportul si recomandările privind consolidarea procesului de selectarea a administrației FG, și rapoartele de activitate ale comitetelor tehnice ale Bordului FG.

VI. Ședința miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est

Cea de-a 39 ședință a CA al FG este istorică și prin întrunirea miniștrilor sănătății din Europa de Sud Est,  organizată la 7 mai, ac.la Skopje și găzduită de Ministerul Sănătății al Macedoniei. La ședința în cauză a participat și ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Moldova. În cadrul ședinței, dna ministru Svetlana Cebotari a împărtășit, printre altele, experiența Republicii Moldova în crearea uni CCM durabil, implementarea programelor de prevenire HIV în grupurile în risc sporit de infecție cu HIV, mecanismele de contractate a serviciilor de reducere a riscurilor din resurse locale, și a reiterat importanța viitoarei runde de finanțare din partea FG pentru asigurarea sustenabilității serviciilor cheie.

Totodată, în cadrul ședitei curente a Bordului, Franța a anunțat despre invitația președintelui Emmanuel Macron de a găzdui, la Paris, următoarea conferință de colectare a fondurilor pentru controlul TB, HIV și Malariei în următorul ciclu de finanțare.

La cea de-a 39 ședință a CA al FG au participat circa 220 delegați din diferite țări donatoare și implementatoare a granturilor FG. De această dată, rândul membrilor CA a fost completat cu reprezentantul Coreii de Sud – constituanta donatorilor publici fără drept de vot.

Material pregătit de Violeta Teutu

Ședința miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est privind sustenabilitatea serviciilor cheie pentru populațiile țintă din regiune

07 May

Ministerul Sănătății din Macedonia a întrunit, pe 7 mai curent, miniștrii omologi din 10 țări balcanice pentru a discuta problema sustenabilității serviciilor cheie prestate populațiilor țintă din regiunea dată și a pleda, în fața administrației Fondului Global, pentru continuarea suportului oferit de donator în controlul TB şi HIV.

 

Ministerul Sănătății din Macedonia a întrunit, pe 7 mai curent, miniștrii omologi din 10 țări balcanice pentru a discuta problema sustenabilității serviciilor cheie prestate populațiilor țintă din regiunea dată și a pleda, în fața administrației Fondului Global, pentru continuarea suportului oferit de donator în controlul TB şi HIV.

Scopul reuniunii a fost de a împărtăși experiențele locale privind răspunsul național TB/SIDA; de a prezenta inițiativele inovatorii în domeniul prestării serviciilor cheie pentru grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, inclusiv reducerea riscurilor; de a discuta pericolele întreruperii finanțării şi, în același timp, importanța următorului ciclu de finanțare pentru pregătirea procesului de tranziție a ţărilor din regiune; şi, nu în ultimul rând, de a pleda pentru continuarea susținerii din partea FG a răspunsurilor naționale la HIV şi TB în Europa de Sud-Est în următoarele runde de finanțare.

La eveniment au participat: miniștrii sănătății din Albania, Bosnia şi Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia și reprezentantul Romaniei, președintele Bordului FG, reprezentații blocului donatorilor din cadrul Consiliului Administrativ şi Secretariatul FG, reprezentații partenerilor de dezvoltare și reprezentanții societății civile, inclusiv populațiile țintă afectate de HIV şi TB.

Importanţa acestei întrunirii este, în prezent, crucială pentru regiune, când FG, treptat, se retrage din Europa de Est și Asia Centrală, lăsând o situație pestriță în ceea ce privește resursele disponibile şi capacitățile țărilor de a asigura acoperire financiară pentru toate serviciile de prevenire, tratament şi suport destinate persoanelor afectate de TB şi HIV/SIDA/ITS.

În aceste condiţii, participarea R. Moldova la eveniment a fost raționalizată de apartenența regională; similaritatea problemelor legate de controlul TB și HIV, inclusiv concentrarea epidemiilor în câteva populații cheie (UDI, LSC, BSB); precum și eligibilitatea Moldovei pentru accesarea granturilor FG (la fel ca Kosovo, Muntenegru și Serbia), în timp ce alte țări din regiune nu mai sunt eligibile pentru finanțare (Romania, Bulgaria), iar altele aflându-se în proces de tranziție (ex. Macedonia).

Alocuțiunea ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Moldova, Svetlana Cebotari, a trezit interesul omologilor datorită abordărilor inovative pe care Moldova le pilotează actualmente în încercarea de a pune în practică şi, apoi, a instituționaliza mecanisme alternative de prestare a serviciilor de prevenire a infecțiilor, în special din resurse proprii. În rândul acestora se regăsesc proiectele (2) de reducere a riscurilor pentru UDI, LSC şi BSB, susținute din fondul de profilaxie al CNAM. Aceste două proiecte au fost lansate în 2017, cu un buget de circa 2 mln MDL. Mecanismul va fi pilotat și în 2018, cu cel puțin încă un proiect similar.

Proiectele susținute de CNAM vin să completeze și să crească acoperirea beneficiarilor și serviciilor finanțate în 2018 din resursele grantului FG, dar şi să contribuie la realizarea angajamentelor expuse în Planul de tranziție 2017-2020.  În paralel, autoritățile din Moldova pilotează, pe ambele maluri ale Nistrului, două proiecte de prestare a serviciilor de reducere a riscurilor prin intermediul rețelelor de farmacii. Iar ONG-urile active în domeniu tatonează parteneriate cu APL pentru susținerea serviciilor la nivel local.

În lista reușitelor prezentate de MSMPS din Moldova la Skopje a intrat și CNC TB/SIDA, ca o platformă fezabilă și incluzivă de discutare a angajamentelor și luare a deciziilor cu implicarea nemijlocită și pro-activă a populațiilor cheie și partenerilor de dezvoltare, precum și alte bune practici, recunoscute și preluate la nivel internațional. Inițiativele vociferate de Moldova au fost încurajate pentru considerare şi preluare de către alte țări, cu o experienţă mai modestă în aceste direcţii.

Necătând la reușitele enumerate, ministrul Cebotari a ținut să menționeze două aspecte prioritare:

 • Importanţa pentru R. Moldova a următorului ciclu de finanțare al FG (după 2020) privind: a) testarea și asigurarea durabilității mecanismelor în proces de pilotare care au fost sus menționate, precum și a altor mecanisme alternative, cum ar fi fondurile de asigurare medicală obligatorie și fondurile de asigurare socială; b) realizarea descentralizării sistemului de oferire a tratamentului ARV; c) îmbunătățirea calității datelor privind tuberculoza și HIV/SIDA; d) implementarea întregului program de tranziție la finanțarea locală, aprobat de CNC TB/SIDA, în anul 2017.
 • Potențialul, dar și punctele slabe ale ţărilor din ESE de a controla TB şi HIV/SIDA fără suportul FG și a partenerilor de dezvoltare.

Ministrul Sănătății din Moldova a pledat în final, în fața administrației FG, pentru considerarea de către acesta a poziției celor 10 țări participante privind asigurarea continuării finanțării în regiunea ESE, inclusiv în R. Moldova.

Realizările, mecanismele inovative pilotate de Moldova, precum şi bunele practici în domeniul prevenii, preluate și la nivel internațional, au fost înalt apreciate de către organizatorii și participanții la eveniment, inclusiv, de către blocul donatorilor reprezentat în Bordul FG. 

Ulterior conferinței, în cadrul unui atelier axat pe sustenabilitatea serviciilor după tranzitarea țărilor către finanțarea locală, Macedonia a prezentat exemplul său reușit de planificare și organizare a procesului de tranziție, atât reușitele acestui proces, cât şi lecțiile învățate, care trebuie considerate de celelalte țări din ESE în momentul devenirii neeligibile pentru granturile FG.

Întrunirea ministerială a finalizat cu un set de concluzii și recomandări pentru considerare şi realizare de către autoritățile guvernamentale şi donatori, în special FG.

De menționat că, întrunirea de nivel înalt din 7 mai a precedat lucrările ședinței 39 a Consiliului Administrativ al FG, la fel, găzduită ospitalier de Macedonia, în perioada 9-10 mai 2018. Ţinând cont de sensibilitatea regiunii din punct de vedere geo-politic, evenimentul a urmat regulile protocolului Gymnich.

Consiliul Administrativ al FG a apreciat înalt reușita Guvernului Macedoniei în organizarea ședinței miniștrilor sănătății din ESE. Acest lucru a permis sporirea nivelului de angajament politic al ţărilor beneficiare de granturi ale FG din regiune pentru a consolida eforturile axate pe asigurarea sustenabilității serviciilor, și, în ultimă instanță, eradicarea acestor maladii.

Material pregătit de Violeta Teutu

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție: Consultanță pentru asistență tehnică în vederea ajustării și completării cadrului normativ al CNC TB/SIDA

07 May

IP UCIMP DS invită candidații eligibili pentru a aplica la concursul de selectare a 3 consultanți naționali pentru oferirea asistenței tehnice în vederea ajustării și completării cadrului normativ al Consiliulu Național de Coordonare a Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS) în calitate deRecipient Principal al resurselor grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) pentru CNC TB/SIDA MDA-CFUND-1606, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță – 3 consultanți naționali.

 

Serviciile includ elaborarea, ajustarea și completarea documentelor de activitate ale CNC TB/SIDA în conformitate cu ultimele recomandări ale Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei și a legislației Republicii Moldova.

 

IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Scrisoarea de Intenție și Curriculum Vitae (CV) actualizat care confirmă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor menționate.

 

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință (TOR) ce pot fi accesați pe paginile web www.ucimp.md  și www.ccm.md .

 

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iulie 2014).

 

 

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare cu referire la sarcina alocată va puteți adresa:

Silvia Stratulat  – Secretarul CNC TB/SIDA

tel./fax: +373 22 72-73-59

E-mail: ccm_secretariat@ms.md   

Termen limită pentru depunere a CV-lor este  07 mai 2018, ora 17:00.

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887,

E-mail: acarp@ucimp.md  sau ccm_secretariat@ms.md  

Consultări publice pe marginea proiectului HG privind aprobarea completărilor ce se operează în HG privind programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA

05 May

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și plasat pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrile Guvernului nr. 1160 cu privire la Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020 și nr. 1164 cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

Modificările se referă la mecanismele de asigurare a procurării centralizate a medicamentelor antituberculoase și a tratamentului antiretroviral pentru Teritoriile de est.

 

Către acest moment, necesitățile regiunii transnistrene au fost acoperite completamente din grantul Fondului Global. Conform Planurilor de sustenabilitate, începând cu anul 2018, Teritoriile de est ale Republicii Moldova vor procura medicamentele antituberculoase de linia I din resursele regiunii transnistrene. Pînă în 2020 este estimat ca din resursele regiunii transnistrene vor fi acoperiți cu tratament circa 400 pacienți, bugetul necesar se ridica la aproximativ 500 000 MDL, conform planului de sustenabilitate.

 

Este necesar de menționat ca stocurile de ARV sunt disponibile în regiunea transnistreana, doar pînă în luna august 2018. Pentru a asigura tratamentul neîntrerupt a celor aproximativ 400 pacienți, acțiunea de definitivare a mecanismului de procurare este una urgenta și imperativa.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solictă propuneri și comentarii pentru definitivarea proiectului de Hotărâre plasat pe pagina - http://www.particip.gov.md.  

 

Termen limită pentru consultările publice - 9 iulie 2018.

 

Deciziile de la ședința CNC TB/SIDA din 12 aprilie 2018

12 Apr

La data de 12 aprilie curent, membrii CNC TB/SIDA s-au întrunit în prima ședință ordinară din 2018 pentru a pune în discuție mai multe subiecte importante privind controlul și prevenirea maladiilor TB și HIV/SIDA în Rep. Moldova.

În cadrul ședinței au fost prezentate realizările Programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS; au fost validate rezultatele implementării granturilor TB și HIV oferite de Fondul Global pentru 2015-2017 și au fost susținute mai multe aplicații regionale, lansate de FG, în scopul îmbunătățirii și asigurării sustenabilității serviciilor pentru populațiile-cheie TB și HIV din Europa de Est și Asia Centrală, inclusiv Moldova. 

Totodată, membrii CNC au discutat subiectul privind actualizarea componenței instituționale, structurilor și cadrului legal al CNC. Astfel, conform deciziei CNC în noua componență a Consiliului se regăsesc 30 membri, dintre care 29 membri cu drept de vot:

Sectorul guvernamental - 11 reprezentanți

 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - 3 membri, incluiv președintele CNC
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării - 1 membru, vicepreședinte CNC
 • Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV - 1 membru, vicepreședinte CNC
 • Ministerul Finanțelor
 • Ministerul Justiției
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 • IMSP SDMC, coordonatorul Programului național de prevenire și control  HIV/SIDA/ITS
 • IMSP IFP, coordonatorul Programului național de control al tuberculozei
 • IP UCIMP DS

Agențiile internaționale - 5 reprezentanți

 • PNUD 
 • UNAIDS
 • UNICEF
 • UNFPA
 • Delegația UE în Moldova

Societatea civilă - 13 reprezentanți

 • Centrul pentru Analize și Politici în Sănătate
 • Fundația SOROS Moldova 
 • AO Centrul de informații GENDERDOC-M
 • AO ”Inițiativa Pozitivă”
 • Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor
 • Platforma organizațiilor active în controlul TB
 • AO Societatea Moldovei  Împotriva Tuberculozei ”SMIT”
 • Alianța pentru Sănătate Publică
 • Grupul de inițiativă UDI ”PULS”
 • Parteneriat Necomercial „Programe Medico Sociale”
 • Coordonatorul programului teritorial TB, regiunea de Est
 • Coordonatorul programului teritorial HIV, regiunea de Est

Parte a procesului de actualizare sunt și grupurile tehnice de lucru ale CNC, care din 8 GTL anterior au fost restructurate în 3 GTL-uri, după cum urmează:

 1. GTL controlul infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală
 2. GTL controlul tuberculozei
 3. GTL mixt în domeniul HIV/TB

Ședina a fost prezidată de președintele CNC și ministrul săntății, muncii și protecției sociale, Svetlana Cebotari, care a subliniat importanța dezvoltării politicilor intersectoriale pentru minimizarea consecințelor maladiilor TB/HIV prin reducerea transmiterii, precum și asigurarea acordării unor servicii eficiente de prevenire, tratament și îngrijire pentru bolnavii de TB și SIDA.

La ședința a participat și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, care în prezent se află într-o vizită de lucru în țara noastă. Reprezentantul Fondului Global a apreciat inițiativele dezvoltate de Moldova în domeniul TB/SIDA, a atenționat asupra necesității de a asigura în continuare sustenabilitatea activităților de prevenire și control al infecțiilor TB/SIDA și a menționat că Rep. Moldova este un bun exemplu pentru regiune.

Deciziile de la ședința CNC pot fi consultate pe acest link.

Vizita de lucru a Consilierului Special al UNAIDS pentru Europa de Est și Asia Centrală, profesorul Michel Kazatchkine

26 Mar

În perioada 26-29 martie 2018, în Republica Moldova, se va afla într-o vizită de lucru Consilierului Special al Programului Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) pentru Europa de Est și Asia Centrală, profesorul Michel Kazatchkine.

În timpul vizitei sale în Moldova, Consilierul Special al UNAIDS, planifică să discute despre următorii pași ai țării către sustenabilitate și responsabilitate națională a răspunsurilor la HIV și TBC și despre majorarea investițiilor interne în timp ce finanțarea internațională (Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoza și Malarie) scade.

 

Întrucât HIV și tuberculoza multidrog-rezistentă rămân concentrate în rândul populațiilor vulnerabile, inclusiv persoanele care injectează droguri, bărbații care practică sex cu bărbații și deţinuţii, controlul epidemiilor necesită colaborarea între sistemul de sănătate și organizațiile neguvernamentale, împreună cu sporirea profilaxiei, reducerea discriminării și ameliorarea protecției drepturilor acestor populații.

 

Consilierul Special planifică, de asemenea, să viziteze din nou Tiraspolul, dat fiind faptul că malul stâng al Nistrului se confruntă cu o povară mai mare atât a epidemiilor HIV, cât și a TBC. În timpul vizitei la Tiraspol, Dumnealui ar dori să discute despre sprijinul local pentru răspunsurile la HIV și TBC pe termen scurt și mediu.

 

Profesorul Michel Kazatchkine a vizitat Republica Moldova de trei ori în rolul său de Reprezentat al Secretarului General al ONU. Vizita din acest an ar fi o urmare a temelor adresate în vizitele anterioare. În timpul primei sale vizite în decembrie 2013, Dumnealui a discutat despre sustenabilitatea programului HIV și programele de finanțare a tuberculozei. A doua vizită s-a concentrat exclusiv pe Tiraspol. Aceasta a permis desfășurarea dialogului ONU privind promovarea programelor HIV și TBC, și a fost deschisă o cale pentru dialogul privind introducerea programelor de reducere a riscurilor. A treia vizită a inclus dialoguri privind politica în domeniul drogurilor cu Comisia Națională Antidrog, și a abordat subiectele sustenabilității financiare a răspunsului la HIV și TBC, achiziționarea și reglementarea accesului la produsele farmaceutice, și rolul ONG-urilor. 

 

Moldova este o ţară cu una dintre cele mai înalte rate ale prevalențe HIV / SIDA și tuberculozei (TBC) în regiunea europeană. Țara a înregistrat realizări semnificative în ceea ce privește răspunsul și controlul acestor epidemii. Bunele sale practici în cadrul guvernării multisectoriale și a programelor comprehensive de prevenire a HIV în penitenciare, servesc drept sursă de inspirație la nivel regional și global. Multe țări monitorizează îndeaproape progresele înregistrate de Moldova în 2009, inclusiv pilotarea utilizării surselor financiare domestice pentru finanțarea serviciilor de prevenire HIV implementate de ONG-uri. Cu toate acestea, persistă importante provocări.

 

Sursa de informare: www.aids.md

Se caută lideri pentru o lume fără tuberculoză / Wanted: Leaders for a TB-free world

24 Mar

Ziua mondială a Tuberculozei, consemnată în fiecare an pe 24 martie, îndeamnă omenirea să conștientizeze că tuberculoza rămâne în continuare a fi una dintre cele mai grave epidemii în multe țări ale lumii.

Ziua mondială a Tuberculozei, consemnată în fiecare an pe 24 martie, îndeamnă omenirea să conștientizeze că tuberculoza rămâne în continuare a fi una dintre cele mai grave epidemii în multe țări ale lumii.

Tema Zilei în anul 2018 se axează pe angajamentul de a pune capăt epidemiei nu doar la nivel politic ci la toate nivelurile. Astfel, toți partenerii, începând de la primari, guvernatori, parlamentari și lideri comunitari, persoane afectate de tuberculoză, avocați ai societății civile, personalul medico-sanitar, ONG-uri ș.a. sunt îndemnați la acțiuni și eforturi pentru stoparea epidemiei în activitatea pe care o realizează.

 

Zilnic, tuberculoza ia moartea a peste 4500 de oameni, iar anual sunt pierdute circa un milion și jumătate de vieți, chiar dacă maladia poate fi prevenită și tratabilă. Potrivit Raportului Global pentru Tuberculoză din 2017 al OMS, circa 53 milioane de vieți au fost salvate prin diagnostic și tratament în perioada 2000-2016.

 

În 2016, la nivel mondial:

 • 10,4 milioane de persoane erau infectate cu tuberculoză (6,3 milioane cazuri noi, 90% au fost adulți, 35% au fost femei și 1 milion copii);
 • 1,7 milioane au decedat răpuși de această boală, inclusiv 0,4 milioane la persoanele cu co-infecție HIV;
 • 1 milion de copiii s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 250.000 au decedat prin boală, inclusiv cei cu HIV.

Majoritatea cazurilor noi în 2016 s-au înregistrat în Asia de Sud-Est (45%), regiunea africană OMS (25%) și a Pacificului de Vest (17%); s-au înregistrat mai puține cazuri în regiunea est-mediteraneeană (7%), regiunea europeană a OMS (3%) și regiunea OMS din America (3%).

 

Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în Republica Moldova, incidența globală privind tuberculoza, în anul 2017 a constituit 83,3 la 100 mii populație (3358 cazuri). Se atestă o micșorare cu 5,9% față de anul 2016 – 88,53 (3569 cazuri).

 

Datele îngrijorătoare reprezintă o amenințare la adresa securității medicale la nivel mondial. În acest context, omenirea a elaborat și implementează în prezent următoarele strategii globale privind TBC care au ca scop comun să pună capăt epidemiei globale TBC și obiectivele asociate, până în 2030:

Angajamentul liderilor din sistemul de sănătate din Rep. Moldova pentru reducerea poverii TBC se desfăşoară conform Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020, care prevede asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și tratament de calitate.

 

Toate serviciile medicale, inclusiv tratamentul, oferite în cadrul Programului Naţional de Control al Tuberculozei, sunt gratuite. În susținerea programului național TB, donatorii internaționali precum Fondul Global de combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei și  Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au acordat în ultimii ani, în mod constant, atât asistență tehnică, cât și resurse financiare considerabile.

 

Menționăm că, granturile acordate de FG constituie un sprijin major în creșterea capacitații naționale de răspuns împotriva epidemiilor cu HIV/SIDA și TB. Aceste fonduri sunt utilizate pentru asigurarea accesului la serviciile de tratament, îngrijire și suport a persoanelor infectate și afectate de TB și HIV/SIDA, dar și pentru consolidarea capacităților instituțiilor prestatoare de aceste servicii.

Prevenirea și combaterea tuberculozei în Republica Moldova discutată în cadrul Comisiei protecție socială, sănătate și familie

14 Mar

În pofida progresului în domeniul prevenirii tuberculozei, această maladie rămâne o problemă de sănătate publică în cele mai multe dintre țările din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, și în special în cele 18 țări din regiune de înaltă prioritate pentru Stop TB, unde este regăsită și Republica Moldova.

În acest sens, la 14 martie, Comisia protecție socială, sănătate și familie, în parteneriat cu Platforma parlamentară națională și regională a Rețelei globale de combatere a tuberculozei, a organizat audieri publice la subiectul „Mobilizare globală și angajamentele în domeniul combaterii tuberculozei. Abordări multisectoriale de redresare a situației în Republica Moldova”.

 

Scopul evenimentului a fost de a analiza realizările și provocările Republicii Moldova în combaterea tuberculozei și de a identifica măsuri de accelerare a progreselor de combatere a maladiei.

 

În debutul discuțiilor, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari a menționat că prevenirea și controlul tuberculozei reprezintă una din problemele prioritare ale sistemului de sănătate, iar controlul acesteia constituie un obiectiv strategic de interes național.

 

„Actualmente în țară derulează cel de al cincilea Program național de control al tuberculozei 2016-2020 și care este orientat spre reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova, inclusiv a tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și tratament de calitate și aplicarea intervențiilor strategice centrate pe pacient”, a subliniat ministrul.

 

În context, secretarul de stat Aliona Serbulenco a prezentat realizările și perspectivele în domeniul prevenirii tuberculozei în Republica Moldova.

 

Astfel, pe parcursul ultimilor ani, în țară, se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice a tuberculozei, morbiditatea prin tuberculoză în anul 2017 se menţine la nivel înalt - 3358 de cazuri (2016 – 3576 cazuri). Incidenţa globală prin tuberculoză în anul 2017 constituie 83,3 la 100.000 populaţie (anul 2016 – 88.6 la 100.000 populaţie). Mortalitatea prin tuberculoză în 2017 a constituit 7.9 la 100000 populaţie (2016 – 9.4 la 100.000 populaţie) (321 cazuri în 2017 și 372 cazuri în 2016).

 

Până în anul 2020 vor fi depuse eforturi pentru a asigura accesul universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, accesul universal la tratament prin abordare centrată pe pacient, măsurile de profilaxie în controlul tuberculozei și menținerea unei rate de vaccinare cu vaccinul antituberculos Bacillus Calmette–Guérin la naștere de cel puțin 95%.

 

Valentina Buliga, Președinta Comisiei protecție socială, sănătate și familie, a declarat că, în urma procedurii de control parlamentar din cadrul ședinței vor fi formulate un șir de recomandări autorităților responsabile pentru îmbunătățirea situației pe termen mediu și lung, inclusiv în cercetarea cauzelor noilor îmbolnăviri, eficientizarea tratamentului și promovarea programelor de informare în instituțiile de învățământ.

 

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, deși la nivel mondial se remarcă în perioada 2000-2015 o scădere cu 22% a numărului deceselor prin tuberculoză, TB rămâne una din primele zece cauze ale deceselor la nivel global pentru anul 2015, care a constituit 1,8 milioane de decese, dintre care 0,4 mln în rândul persoanelor care traiesc cu HIV.

 

Sursa de informare: www.msmps.md