Oportunitate de finanțare pentru de finanțare pentru organizațiile active în controlul HIV/SIDA

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2018-2020, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a susține și extinde gama și serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și tratamentului de substituție cu opioide (TSO).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2020. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 24 noiembrie 2019. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS). 

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor.

Condiții de participare

Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul Grantului „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” (MDA-C-PCIMU 2018-2020), IP UCIMP DS va susține proiecte și servicii de prevenire a riscurilor  de infecție cu HIV în cadrul GRSI și anume: utilizatorii de droguri injectabile (UDI) (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată (LSC), bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați (BSB) precum și servicii de aderență la tratamentul antiretroviral (TARV) și tratamentului de substituție cu opioide (TSO). 

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi  are drept scop susținerea organizațiilor, inclusiv din societatea civilă, care se  vor angaja responsabil și activ în prestarea și asigurarea accesului la servicii de profilaxie, prevenireși testare HIV, inclusiv suport social, precum și aderența la TARV și TSO. Prin activitatea sa, aceste structuri vor contribui la realizarea obiectivelor și indicatorilor de prevenire și tratament ai Programului național de control HIV/SIDA/ITS și contribui la extinderea acoperirii geografice a populațiilor cheie cu servicii calitative de prevenire, diagnostic ,tratament si suport social.

Activități/cheltuieli eligibile

Eligibile pentru finanțare în cadrul acestui concurs de granturi sunt activități care vor contribui la sporirea accesului populațiilor cheie la servicii de prevenire și tratament. Acestea vor include, dar nu se vor limita la:

 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace și seringi);
 • creșterea accesului la serviciile de consiliere și testare voluntară, îngrijire și tratament;
 • creșterea conștientizării și educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare și practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • susținerea aderenței la TSO în rândul UDI; 
 • consiliere de la egal la egal și outreach comunitar;
 • susținerea aderenței la TARV pentru persoanele HIV pozitive (PTH), inclusiv femei gravide și copii.

Cheltuieli neeligibile

 • Datorii, penalități și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Lucrări de amenajare, reparații, cu excepția cazurilor de urgență 
 • Procurare de echipament nejustificat și care nu ține de atingerea obiectivelor și țintelor asumate în cadrul proiectului;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii; 
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri; 
 • Credite oferite părților terțe; 
 • Salarii pentru demnitari sau funcționari publici;
 • Alte costuri care nu țin de atingerea obiectivelor și țintelor asumate în cadrul proiectului.

Se va contracta prestarea pachetelor de servicii profilactice specifice pentru fiecare grup, validat de Programul Național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS. Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor acoperiți cu servicii în cadrul proiectului va fi asigurată prin intermediul Registrului electronic național de M&E în Prevenirea HIV, gestionat de Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC).   

Aplicanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Bugetul (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS). Acesta va fi completat, ținându-se cont de realitățile în care activează ONG-ul și reieșind din  costul de 426 MDL pentru un beneficiar pe an;
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de coordonare a implementării proiectului;
 • Raportul financiar pe activitate pentru ultimele nouă (9) luni cu indicarea surselor de finanțare, confirmat de consiliul de administrare al organizației sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componența consiliului director al organizației;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației și a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Certificat privind lipsa datoriilor față de stat;
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizației (dacă există);
 • Alte materiale pe care le considerați necesare.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Abordări inovative în prestarea serviciilor pentru populațiile țintă;
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi;
 • Conținutul cererii de finanțare – scop, obiective, mecanisme de implementare ;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Experiența organizației aplicante în gestionarea de proiecte, inclusiv experiență în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului și corelarea acestuia cu activitățile planificate;
 • Co-optarea unor resurse adiționale de finanțare oferite de APL sau alți donatori.

Vor fi considerate drept avantaj:

 • Abordări inovative în implementarea proiectului/prestarea serviciilor pentru sporirea numărului de beneficiari.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md, cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2020”, nu mai târziu de 24 noiembrie 2019. La necesitate, depunătorul cererii de finanțare poate fi rugat sa prezinte documente în original. 

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția documentelor prezentate în original/disponibile într-un singur exemplar.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice (vteutu@ucimp.md) sau la telefon: 0 22 233568.

 

yt