Ședința a 42 a Consiliului de administrație (CA) al Fondului Global (FG)

Consiliul de administrație al FG s-a întrunit la 14-15 noiembrie curent, în cea de-a 42 ședință, într-un climat pozitiv, datorită reușitei Conferinței VI de colectare a fondurilor (Lyon, octombrie 2019).

(La Lyon, s-a reușit mobilizarea a cca 14.02 mlrd dolari SUA, pentru controlul TB, SIDA si malariei în perioada 2020-2022, inclusiv grație și donațiilor promise de trei țări din Europa de Est și Asia Centrală (EEAC) – Armenia, Azerbaidjan și Ucraina.)

Totodată, rămâne impresionant și nivelul de responsabilitate asumat în cadrul acestei ședințe de Bordul FG și partenerii săi de implementare, inclusiv țările beneficiare și comunitățile persoanelor afectate de cele trei maladii, pentru a implementa cu succes, în următorii trei ani, resursele colectate. 

Raportul lui Peter Sands, Directorul Executiv al FG, prezentat la deschiderea ședinței a: 1) etalat succesul indiscutabil al Conferinței de la Lyon, dar a 2) accentuat și deficitul impunător, care urmează a fi acoperit prin 3) mobilizarea de resurse domestice/locale, si 4) adoptarea și implementarea unor abordări inovative in prestarea serviciilor pentru populațiile țintă și consolidarea sistemelor de sănătate.

După conferința de la Lyon, FG a ajustat sumele garantate de donatori, ținând cont, pe de-o parte, de resursele dedicate pentru asistența tehnică, sau condiționate pentru activități specifice, si, pe de alta parte, de sumele “ramase” din ciclul precedent de finanțare, precum si extragerea resurselor necesare pentru activitatea Secretariatului FG în următorii trei ani. Apoi s-a inițiat exercițiul de modelare/calculare a alocărilor de tara in baza metodologiei aprobate la ședință 41 a CA din mai, a.c. De menționat, că exercițiul dat prevede stabilirea și deducerea volumului de resurse a fi alocate pentru Investițiile Catalitice, iar ulterior calcularea alocărilor per țară, în baza formulei de calcul, precum si ajustările calitative operate ulterior pentru a evita ‘imperfecțiunile de calcul” ale formulei, i.e. reduceri sau creșteri dramatice in alocările calculate de formula pentru una sau alta țară. Aici se merită de specificat că, pentru a eficientiza planificarea și alocarea resurselor de la bun început, și a evita multiple exerciți de optimizări de portofolii pe parcursul celor trei ani de referință, Secretariatul a propus suplinirea din start a alocărilor de țară cu cca 5 %. Astfel, pornind de la cele 14.02 mlrd USD și urmând toate etapele de ajustare, în final, pentru perioada 2020-2022 FG va aloca: 

  • 0.89 mln USD pentru investițiile catalitice, si 
  • 12.71 mlrd pentru alocările de tara.

jjj

Membrii CA al FG au aprobat în cea de-a 42 ședință aceste resurse pentru a fi puse în aplicare în conformitate cu mecanismul formal de alocare. Un alt aspect important al următorului ciclu de finanțare este și faptul că planificarea și implementarea Investițiilor Catalitice în TB, HIV, malarie (granturile pentru Inițiative Strategice, granturi regionale sau Matching Funds) va fi realizată mult mai devreme, în paralel cu alocările granturilor de țară.   

Ce urmează? Pana la 20 decembrie curent, Secretariatul FG va informa țările, inclusiv Moldova, despre valoarea totală disponibilă pentru controlul maladiilor de referință, tipul de aplicație/cerere de finanțare recomandat țării pentru completare și remitere la FG, precum și recomandările cheie și prioritățile care se cer a fi urmate și aplicate de fiecare țară beneficiară de granturile FG. Acestea deja sunt disponibile la https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/updates/2019-11-08-updated-documents-and-technical-guidance-for-applicants/. In paralel, echipele de țară ale FG vor comunica și conlucra cu CCM-urile din tarile aplicante pentru a asigura realizarea procedurilor premergătoare depunerii cererilor de finanțare, în cadrul uni dialog de țară transparent și comprehensiv – conformarea CCM-ului cu cerințele de eligibilitate, inclusiv selectarea recipientelor principali (RP). 

Pentru a ajuta țările sa învețe din lecțiile ciclului prezent de finanțare, Secretariatul a publicat Raportul TRP (Comitetul pentru Revizie Tehnica al FG) privind rezultatele implementării granturilor FG în perioada 2017-2019. Acesta reprezintă o analiză relevantă a proceselor asociate cu implementarea granturilor in perioada curentă de finanțare – de la elaborarea și remiterea la FG a cererilor de finanțare, până la optimizarea granturilor alocate. Concluziile oportune sunt complementate cu o serie de recomandări sustenabile pentru următorul ciclu de finanțare (2020-2022) – menite sa servească si să îndrume țările în procesul de planificare, scriere și justificare a cererilor de finanțare. La solicitarea reprezentatului EEAC în Comitetul Strategic al CA al FG (V. Teutu), acest raport urmează a fi tradus în l. rusă si publicat pe site-ul FG. Intre timp, varianta engleză poate fi explorată pe deplin https://www.theglobalfund.org/media/8965/trp_2017-2019observations_report_en.pdf?u=637075054850000000.     

Alte decizii asumate de Bordul FG in cea de-a 42 ședință:

  • Aprobarea Bugetului și a Planului de lucru pentru Secretariatul FG în 2020. In conformitate cu recomandările Comitetului pentru Audit & Finanțe, CA al Fondului a aprobat 305 milioane USD pentru a susține activitatea Secretariatului FG și realizarea priorităților corporative în anul 2020 axate pe:  lansarea următorului ciclu de finanțare, implementarea și finalizarea ciclului curent (2017-2019) de finanțare, pregătirea pentru următoarea strategie a FG și susținerea financiară a priorităților strategice.  
  • Aprobarea planului/abordării privind extinderea accesului la Wambo. In conformitate cu recomandările și deciziile Comitetului Strategic (CS) al FG asumate în luna octombrie curent, la 15 noiembrie 2019, membrii Bordului FG au aprobat planul de evoluare al platformei Wambo.org. Astfel, Wambo.org va putea fi pus la dispoziție pentru comenzile:  plătite din granturile FG si bugete locale; plasate de PRi/SRi, organizații guvernamentale și  non-guvernamentale; din țările eligibile pentru finanțarea FG și non-eligibile; pentru toate produsele, serviciile și funcționalitățile/consumabile, atunci când acestea devin disponibile pe wambo.org - până la un plafon de 50 de milioane de dolari pentru tranzacțiile care întrunesc condițiile platformei date. 

De menționat ca, premergător deciziei Bordului FG, Wambo.org a fost discutat «pe îndelete» la ședința CS din 17-18/10/19. Membrii comitetului au analizat atât oportunitățile, cât și dificultățile întâlnite de țări în aplicarea acestei platforme si, respectiv, achiziționarea de medicamente și produse medicale, inclusiv consumabile. Dificultățile majore în accesarea Wambo.org sunt: plata în avans și cadrul normativ al țărilor privind achizițiile din banii publici. Ambele reprezintă impedimente serioase în accesarea Wambo, în special pentru tranzacțiile mici și cele realizate din bugete locale. 

La recomandarea CS, Bordul FG a pus în sarcina Secretariatului: realizarea unor consultări, la începutul anului 2020 cu partenerii si diverși stakeholderi pe marginea mecanismului dat; raportarea semestrială către SC asupra progresului pilotului; si evaluarea acestuia in 15 tari până la aprobarea unei strategii de dezvoltare Wambo.org către 2022.

Agenda celei de-a 42 ședințe a fost una solicitantă. Pe lângă deciziile asumate, membrii CA au discutat si înaintat recomandări Secretariatului FG pe o serie de subiecte importante cum ar fi:

  • Raportul semi-anual 2019 pe performantele strategice. Grupați pe componente (finanțe, trei maladii, și aspecte cross-cutting) dar și pe domeniile de intervenție (financiar, programatic, implementare și impact) indicatorii cheie de performanta (KPIs) au fost stabiliți și monitorizați pentru a măsura performanța intervențiilor/granturilor și politicilor aplicate de FG pentru susținerea răspunsului global la TB, SIDA, malarie. Raportul dat atestă, în linii mari, atingerea țintelor de «implementare» (KPI 7a & 7b) – utilizarea/distribuirea alocărilor/granturilor și nivelul de absorbție, precum și cele programatice (KPI 3,4,6f) – concordarea investițiilor cu necesitățile implementatorilor de granturi, eficiența investițiilor, alinierea strategiilor naționale & consolidarea sistemelor de sănătate. 

Totodată, Secretariatul FG a raportat: a) atingerea parțială a unui KPI programatic (9b – populațiile cheie/KAPs și drepturile omului în țările cu venituri medii)  + 2 indicatori  de impact (KPI 2 & 8 – Performanța în raport cu țintele pentru serviciile prestate si Egalitatea de gen & vârstă); si b) neatingerea unui important indicator de impact – KPI 5 «Acoperirea cu servicii a populațiilor țintă». 

  • Raportul de progres al Inspectorului General & Raportul privind managementul riscurilor
  • FG si agenda SDG 3. S-a discutat: mandatul & rolul FG în contextul SDG 3 și Declarația privind Acoperirea universală cu servicii de sănătate; Planul global de acțiune și sustenabilitatea financiară; reușitele și problemele legate de sustenabilitate, tranziție și cofinanțare. 

Discuțiile pe acest subiect au fost inițiate în cadrul sesiunii cu Peter Piot, directorul Școlii de Igienă și Medicină Tropicală din Londra, care a oferit reflecții personale despre sănătatea globală, echitatea și justiția socială și ambițiile Fondului Global. Această sesiune a oferit o oportunitate crucială de a analiza obiectivele Fondului Global în contextul mai larg al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Membrii consiliului de administrație au recunoscut faptul că realizarea ODD, în special SDG3, a necesitat o schimbare de gândire, măsuri inovatoare și un apetit de a funcționa diferit. Procesul de dezvoltare a următoarei strategii a FG va deschide oportunități suplimentare de analiză a ecosistemului, de identificare a provocărilor și de a propune noi căi pentru a accelera răspunsul la epidemii.

  • Prioritățile semi-anuale ale comitetelor permanente ale Bordului FG și nemijlocit ale Bordului.

Totodată, ședința a 42 a CA a găzduit și o serie de întâlniri paralele/tematice pentru constituantele din cele 2 blocuri mari – donatori și implementatori – cu administrația si Secretariatul FG, partenerii tehnici de implementare (OMS, UNAIDS, fundații/sectorul privat, etc.). Constituanta EEAC a folosit aceste ședințe pentru a accentua problemele și necesitățile regionale în contextul deciziilor FG și tranziția țărilor către finanțarea locală, a face recomandări privind suportul tehnic necesar țărilor din regiune în preajma aplicării pentru următoarele granturi, precum si activitățile urgente de pledoarie politică necesare a fi realizate în regiune.  

În acest context, în zilele de 26-27 noiembrie 2019, FG, în parteneriat cu UNAIDS, va organiza o ședință regională ”SIDA și TB în EEAC: pertinența factorilor”. Participanții la această întâlnire vor include responsabilii programelor naționale de tuberculoză și HIV, șefii principalelor departamente medicale ale sistemelor penitenciare, recipienții principali ai granturilor FG, reprezentanți ai mecanismelor de coordonare a țării/CCM, parteneri tehnici și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, societății civile și rețele comunitare. FG convoacă această reuniune pentru a: 1) prezenta Strategia regională a FG pentru EEAC - priorități esențiale; 2) împărtăși cunoștințele, rezultatele și provocările modelelor de lucru inovatoare pentru creșterea impactului și a rezultatelor programatice în controlul HIV și TB, care ar putea fi adaptate și contextualizate pe larg în EEAC; și a 3) prezenta și discuta noile procese de aplicare pentru granturile FG: elemente cheie, modificări, termene. La ședința dată vs participa și o delegație din R. Moldova – reprezentanți ai MSMPS, programelor naționale de control TB & HIV, RP și Secretariatul CNC TB/SIDA. 

În concluzie, citându-l pe Peter Piot, EEAC, la fel ca și celelalte regiuni ale lumii, va acționa și spera ca prevederile și acțiunile aliniate la SDG3: sănătate bună și bunăstare, „Nu adaugă doar ani la viață, ci adaugă viață anilor [oamenilor].”

 

Material realizat de:

Violeta Teutu

Coordonator Program HIV

IP UCIMP DS – RP al granturilor FG în R. Moldova

Membru al Comitetului Strategic al Bordului FG  

hhhhhhhhhh