2019

Ședința a 42 a Consiliului de administrație (CA) al Fondului Global (FG)

20 Nov

Consiliul de administrație al Fondului Global s-a întrunit la 14-15 noiembrie curent, în cea de-a 42 ședință, într-un climat pozitiv, datorită reușitei Conferinței VI de colectare a fondurilor (Lyon, octombrie 2019).

 

hhhhhhhhhh

Consiliul de administrație al FG s-a întrunit la 14-15 noiembrie curent, în cea de-a 42 ședință, într-un climat pozitiv, datorită reușitei Conferinței VI de colectare a fondurilor (Lyon, octombrie 2019).

(La Lyon, s-a reușit mobilizarea a cca 14.02 mlrd dolari SUA, pentru controlul TB, SIDA si malariei în perioada 2020-2022, inclusiv grație și donațiilor promise de trei țări din Europa de Est și Asia Centrală (EEAC) – Armenia, Azerbaidjan și Ucraina.)

Totodată, rămâne impresionant și nivelul de responsabilitate asumat în cadrul acestei ședințe de Bordul FG și partenerii săi de implementare, inclusiv țările beneficiare și comunitățile persoanelor afectate de cele trei maladii, pentru a implementa cu succes, în următorii trei ani, resursele colectate. 

Raportul lui Peter Sands, Directorul Executiv al FG, prezentat la deschiderea ședinței a: 1) etalat succesul indiscutabil al Conferinței de la Lyon, dar a 2) accentuat și deficitul impunător, care urmează a fi acoperit prin 3) mobilizarea de resurse domestice/locale, si 4) adoptarea și implementarea unor abordări inovative in prestarea serviciilor pentru populațiile țintă și consolidarea sistemelor de sănătate.

După conferința de la Lyon, FG a ajustat sumele garantate de donatori, ținând cont, pe de-o parte, de resursele dedicate pentru asistența tehnică, sau condiționate pentru activități specifice, si, pe de alta parte, de sumele “ramase” din ciclul precedent de finanțare, precum si extragerea resurselor necesare pentru activitatea Secretariatului FG în următorii trei ani. Apoi s-a inițiat exercițiul de modelare/calculare a alocărilor de tara in baza metodologiei aprobate la ședință 41 a CA din mai, a.c. De menționat, că exercițiul dat prevede stabilirea și deducerea volumului de resurse a fi alocate pentru Investițiile Catalitice, iar ulterior calcularea alocărilor per țară, în baza formulei de calcul, precum si ajustările calitative operate ulterior pentru a evita ‘imperfecțiunile de calcul” ale formulei, i.e. reduceri sau creșteri dramatice in alocările calculate de formula pentru una sau alta țară. Aici se merită de specificat că, pentru a eficientiza planificarea și alocarea resurselor de la bun început, și a evita multiple exerciți de optimizări de portofolii pe parcursul celor trei ani de referință, Secretariatul a propus suplinirea din start a alocărilor de țară cu cca 5 %. Astfel, pornind de la cele 14.02 mlrd USD și urmând toate etapele de ajustare, în final, pentru perioada 2020-2022 FG va aloca: 

 • 0.89 mln USD pentru investițiile catalitice, si 
 • 12.71 mlrd pentru alocările de tara.

jjj

Membrii CA al FG au aprobat în cea de-a 42 ședință aceste resurse pentru a fi puse în aplicare în conformitate cu mecanismul formal de alocare. Un alt aspect important al următorului ciclu de finanțare este și faptul că planificarea și implementarea Investițiilor Catalitice în TB, HIV, malarie (granturile pentru Inițiative Strategice, granturi regionale sau Matching Funds) va fi realizată mult mai devreme, în paralel cu alocările granturilor de țară.   

Ce urmează? Pana la 20 decembrie curent, Secretariatul FG va informa țările, inclusiv Moldova, despre valoarea totală disponibilă pentru controlul maladiilor de referință, tipul de aplicație/cerere de finanțare recomandat țării pentru completare și remitere la FG, precum și recomandările cheie și prioritățile care se cer a fi urmate și aplicate de fiecare țară beneficiară de granturile FG. Acestea deja sunt disponibile la https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/updates/2019-11-08-updated-documents-and-technical-guidance-for-applicants/. In paralel, echipele de țară ale FG vor comunica și conlucra cu CCM-urile din tarile aplicante pentru a asigura realizarea procedurilor premergătoare depunerii cererilor de finanțare, în cadrul uni dialog de țară transparent și comprehensiv – conformarea CCM-ului cu cerințele de eligibilitate, inclusiv selectarea recipientelor principali (RP). 

Pentru a ajuta țările sa învețe din lecțiile ciclului prezent de finanțare, Secretariatul a publicat Raportul TRP (Comitetul pentru Revizie Tehnica al FG) privind rezultatele implementării granturilor FG în perioada 2017-2019. Acesta reprezintă o analiză relevantă a proceselor asociate cu implementarea granturilor in perioada curentă de finanțare – de la elaborarea și remiterea la FG a cererilor de finanțare, până la optimizarea granturilor alocate. Concluziile oportune sunt complementate cu o serie de recomandări sustenabile pentru următorul ciclu de finanțare (2020-2022) – menite sa servească si să îndrume țările în procesul de planificare, scriere și justificare a cererilor de finanțare. La solicitarea reprezentatului EEAC în Comitetul Strategic al CA al FG (V. Teutu), acest raport urmează a fi tradus în l. rusă si publicat pe site-ul FG. Intre timp, varianta engleză poate fi explorată pe deplin https://www.theglobalfund.org/media/8965/trp_2017-2019observations_report_en.pdf?u=637075054850000000.     

Alte decizii asumate de Bordul FG in cea de-a 42 ședință:

 • Aprobarea Bugetului și a Planului de lucru pentru Secretariatul FG în 2020. In conformitate cu recomandările Comitetului pentru Audit & Finanțe, CA al Fondului a aprobat 305 milioane USD pentru a susține activitatea Secretariatului FG și realizarea priorităților corporative în anul 2020 axate pe:  lansarea următorului ciclu de finanțare, implementarea și finalizarea ciclului curent (2017-2019) de finanțare, pregătirea pentru următoarea strategie a FG și susținerea financiară a priorităților strategice.  
 • Aprobarea planului/abordării privind extinderea accesului la Wambo. In conformitate cu recomandările și deciziile Comitetului Strategic (CS) al FG asumate în luna octombrie curent, la 15 noiembrie 2019, membrii Bordului FG au aprobat planul de evoluare al platformei Wambo.org. Astfel, Wambo.org va putea fi pus la dispoziție pentru comenzile:  plătite din granturile FG si bugete locale; plasate de PRi/SRi, organizații guvernamentale și  non-guvernamentale; din țările eligibile pentru finanțarea FG și non-eligibile; pentru toate produsele, serviciile și funcționalitățile/consumabile, atunci când acestea devin disponibile pe wambo.org - până la un plafon de 50 de milioane de dolari pentru tranzacțiile care întrunesc condițiile platformei date. 

De menționat ca, premergător deciziei Bordului FG, Wambo.org a fost discutat «pe îndelete» la ședința CS din 17-18/10/19. Membrii comitetului au analizat atât oportunitățile, cât și dificultățile întâlnite de țări în aplicarea acestei platforme si, respectiv, achiziționarea de medicamente și produse medicale, inclusiv consumabile. Dificultățile majore în accesarea Wambo.org sunt: plata în avans și cadrul normativ al țărilor privind achizițiile din banii publici. Ambele reprezintă impedimente serioase în accesarea Wambo, în special pentru tranzacțiile mici și cele realizate din bugete locale. 

La recomandarea CS, Bordul FG a pus în sarcina Secretariatului: realizarea unor consultări, la începutul anului 2020 cu partenerii si diverși stakeholderi pe marginea mecanismului dat; raportarea semestrială către SC asupra progresului pilotului; si evaluarea acestuia in 15 tari până la aprobarea unei strategii de dezvoltare Wambo.org către 2022.

Agenda celei de-a 42 ședințe a fost una solicitantă. Pe lângă deciziile asumate, membrii CA au discutat si înaintat recomandări Secretariatului FG pe o serie de subiecte importante cum ar fi:

 • Raportul semi-anual 2019 pe performantele strategice. Grupați pe componente (finanțe, trei maladii, și aspecte cross-cutting) dar și pe domeniile de intervenție (financiar, programatic, implementare și impact) indicatorii cheie de performanta (KPIs) au fost stabiliți și monitorizați pentru a măsura performanța intervențiilor/granturilor și politicilor aplicate de FG pentru susținerea răspunsului global la TB, SIDA, malarie. Raportul dat atestă, în linii mari, atingerea țintelor de «implementare» (KPI 7a & 7b) – utilizarea/distribuirea alocărilor/granturilor și nivelul de absorbție, precum și cele programatice (KPI 3,4,6f) – concordarea investițiilor cu necesitățile implementatorilor de granturi, eficiența investițiilor, alinierea strategiilor naționale & consolidarea sistemelor de sănătate. 

Totodată, Secretariatul FG a raportat: a) atingerea parțială a unui KPI programatic (9b – populațiile cheie/KAPs și drepturile omului în țările cu venituri medii)  + 2 indicatori  de impact (KPI 2 & 8 – Performanța în raport cu țintele pentru serviciile prestate si Egalitatea de gen & vârstă); si b) neatingerea unui important indicator de impact – KPI 5 «Acoperirea cu servicii a populațiilor țintă». 

 • Raportul de progres al Inspectorului General & Raportul privind managementul riscurilor
 • FG si agenda SDG 3. S-a discutat: mandatul & rolul FG în contextul SDG 3 și Declarația privind Acoperirea universală cu servicii de sănătate; Planul global de acțiune și sustenabilitatea financiară; reușitele și problemele legate de sustenabilitate, tranziție și cofinanțare. 

Discuțiile pe acest subiect au fost inițiate în cadrul sesiunii cu Peter Piot, directorul Școlii de Igienă și Medicină Tropicală din Londra, care a oferit reflecții personale despre sănătatea globală, echitatea și justiția socială și ambițiile Fondului Global. Această sesiune a oferit o oportunitate crucială de a analiza obiectivele Fondului Global în contextul mai larg al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Membrii consiliului de administrație au recunoscut faptul că realizarea ODD, în special SDG3, a necesitat o schimbare de gândire, măsuri inovatoare și un apetit de a funcționa diferit. Procesul de dezvoltare a următoarei strategii a FG va deschide oportunități suplimentare de analiză a ecosistemului, de identificare a provocărilor și de a propune noi căi pentru a accelera răspunsul la epidemii.

 • Prioritățile semi-anuale ale comitetelor permanente ale Bordului FG și nemijlocit ale Bordului.

Totodată, ședința a 42 a CA a găzduit și o serie de întâlniri paralele/tematice pentru constituantele din cele 2 blocuri mari – donatori și implementatori – cu administrația si Secretariatul FG, partenerii tehnici de implementare (OMS, UNAIDS, fundații/sectorul privat, etc.). Constituanta EEAC a folosit aceste ședințe pentru a accentua problemele și necesitățile regionale în contextul deciziilor FG și tranziția țărilor către finanțarea locală, a face recomandări privind suportul tehnic necesar țărilor din regiune în preajma aplicării pentru următoarele granturi, precum si activitățile urgente de pledoarie politică necesare a fi realizate în regiune.  

În acest context, în zilele de 26-27 noiembrie 2019, FG, în parteneriat cu UNAIDS, va organiza o ședință regională ”SIDA și TB în EEAC: pertinența factorilor”. Participanții la această întâlnire vor include responsabilii programelor naționale de tuberculoză și HIV, șefii principalelor departamente medicale ale sistemelor penitenciare, recipienții principali ai granturilor FG, reprezentanți ai mecanismelor de coordonare a țării/CCM, parteneri tehnici și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, societății civile și rețele comunitare. FG convoacă această reuniune pentru a: 1) prezenta Strategia regională a FG pentru EEAC - priorități esențiale; 2) împărtăși cunoștințele, rezultatele și provocările modelelor de lucru inovatoare pentru creșterea impactului și a rezultatelor programatice în controlul HIV și TB, care ar putea fi adaptate și contextualizate pe larg în EEAC; și a 3) prezenta și discuta noile procese de aplicare pentru granturile FG: elemente cheie, modificări, termene. La ședința dată vs participa și o delegație din R. Moldova – reprezentanți ai MSMPS, programelor naționale de control TB & HIV, RP și Secretariatul CNC TB/SIDA. 

În concluzie, citându-l pe Peter Piot, EEAC, la fel ca și celelalte regiuni ale lumii, va acționa și spera ca prevederile și acțiunile aliniate la SDG3: sănătate bună și bunăstare, „Nu adaugă doar ani la viață, ci adaugă viață anilor [oamenilor].”

 

Material realizat de:

Violeta Teutu

Coordonator Program HIV

IP UCIMP DS – RP al granturilor FG în R. Moldova

Membru al Comitetului Strategic al Bordului FG  

Ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți

29 Oct

Astăzi, 29 octombrie 2019, a avut loc ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți (CNE), mandatul căreia ţine de asigurarea rolului de supervizare programatică a Programelor naţionale TB și HIV, în special a granturilor FG.

 

hhhhhhhhhh

Astăzi, 29 octombrie 2019, a avut loc ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți (CNE), mandatul căreia ţine de asigurarea rolului de supervizare programatică a Programelor naţionale TB și HIV, în special a granturilor FG.

Membrii CNE s-au întrunit pentru a pune în discuție rezultatele implementării granturilor Fondului Global, în perioada sem. I, 2019, și rezultatele vizitelor de supervizare în teren a granturilor FG, care a avut loc pe 10 octombrie 2019.

La primul subiect, reprezentanții RP – Dl Nicolae Jelamschi, director executiv al IP UCIM DS, și Dna Rita Seicaș, coordonator al grantului TB din cadrul Centrului PAS, au raportat care au fost activitățile realizate în controlul infecțiilor cu TB și HIV în primul semestru al 2019, performanța programatică a granturilor FG și financiară.

La subiectul al doilea au fost prezentate concluziile și recomandările formulate de participanții vizitei de supervizare a granturilor FG în teren, care au avut loc la începutul lunii octombrie în incinta Centrului de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator în cadrul IMSP Spitalul Raional Nisporeni și Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă și or. Chișinău.

Instrumentele de supervizare a granturilor (dashboard-urile), completate de RP, și Raportul vizitei de supervizare în teren pot fi consultate aici.

La ședință au participat membrii CNE (secretarul de stat al MSMPS, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, CNAM, UNAIDS, OMS, AO SMIT), Recipienții Principali (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, dar și alți invitați permanenți la ședințele CNE.

Minuta ședinței din 29.10.19, cu deciziile și recomandările membrilor, va fi plasată, în scurt timp, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

 

Oportunitate de finanțare pentru de finanțare pentru organizațiile active în controlul HIV/SIDA

24 Oct

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2018-2020, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

yt

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2018-2020, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a susține și extinde gama și serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și tratamentului de substituție cu opioide (TSO).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2020. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 24 noiembrie 2019. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS). 

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor.

Condiții de participare

Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul Grantului „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” (MDA-C-PCIMU 2018-2020), IP UCIMP DS va susține proiecte și servicii de prevenire a riscurilor  de infecție cu HIV în cadrul GRSI și anume: utilizatorii de droguri injectabile (UDI) (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată (LSC), bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați (BSB) precum și servicii de aderență la tratamentul antiretroviral (TARV) și tratamentului de substituție cu opioide (TSO). 

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi  are drept scop susținerea organizațiilor, inclusiv din societatea civilă, care se  vor angaja responsabil și activ în prestarea și asigurarea accesului la servicii de profilaxie, prevenireși testare HIV, inclusiv suport social, precum și aderența la TARV și TSO. Prin activitatea sa, aceste structuri vor contribui la realizarea obiectivelor și indicatorilor de prevenire și tratament ai Programului național de control HIV/SIDA/ITS și contribui la extinderea acoperirii geografice a populațiilor cheie cu servicii calitative de prevenire, diagnostic ,tratament si suport social.

Activități/cheltuieli eligibile

Eligibile pentru finanțare în cadrul acestui concurs de granturi sunt activități care vor contribui la sporirea accesului populațiilor cheie la servicii de prevenire și tratament. Acestea vor include, dar nu se vor limita la:

 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace și seringi);
 • creșterea accesului la serviciile de consiliere și testare voluntară, îngrijire și tratament;
 • creșterea conștientizării și educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare și practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • susținerea aderenței la TSO în rândul UDI; 
 • consiliere de la egal la egal și outreach comunitar;
 • susținerea aderenței la TARV pentru persoanele HIV pozitive (PTH), inclusiv femei gravide și copii.

Cheltuieli neeligibile

 • Datorii, penalități și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Lucrări de amenajare, reparații, cu excepția cazurilor de urgență 
 • Procurare de echipament nejustificat și care nu ține de atingerea obiectivelor și țintelor asumate în cadrul proiectului;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii; 
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri; 
 • Credite oferite părților terțe; 
 • Salarii pentru demnitari sau funcționari publici;
 • Alte costuri care nu țin de atingerea obiectivelor și țintelor asumate în cadrul proiectului.

Se va contracta prestarea pachetelor de servicii profilactice specifice pentru fiecare grup, validat de Programul Național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS. Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor acoperiți cu servicii în cadrul proiectului va fi asigurată prin intermediul Registrului electronic național de M&E în Prevenirea HIV, gestionat de Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC).   

Aplicanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Bugetul (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS). Acesta va fi completat, ținându-se cont de realitățile în care activează ONG-ul și reieșind din  costul de 426 MDL pentru un beneficiar pe an;
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de coordonare a implementării proiectului;
 • Raportul financiar pe activitate pentru ultimele nouă (9) luni cu indicarea surselor de finanțare, confirmat de consiliul de administrare al organizației sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componența consiliului director al organizației;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației și a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Certificat privind lipsa datoriilor față de stat;
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizației (dacă există);
 • Alte materiale pe care le considerați necesare.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Abordări inovative în prestarea serviciilor pentru populațiile țintă;
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi;
 • Conținutul cererii de finanțare – scop, obiective, mecanisme de implementare ;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Experiența organizației aplicante în gestionarea de proiecte, inclusiv experiență în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului și corelarea acestuia cu activitățile planificate;
 • Co-optarea unor resurse adiționale de finanțare oferite de APL sau alți donatori.

Vor fi considerate drept avantaj:

 • Abordări inovative în implementarea proiectului/prestarea serviciilor pentru sporirea numărului de beneficiari.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md, cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2020”, nu mai târziu de 24 noiembrie 2019. La necesitate, depunătorul cererii de finanțare poate fi rugat sa prezinte documente în original. 

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția documentelor prezentate în original/disponibile într-un singur exemplar.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice (vteutu@ucimp.md) sau la telefon: 0 22 233568.

 

În Republica Moldova se desfăşoară Campania de donare voluntară de sânge în rândurile tineretului

15 Oct

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării și Culturii, Centrul Naţional de  Transfuzie a Sângelui şi Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Republica Moldova, organizează în perioada 15 octombrie -17 noiembrie 2019, Campania de donare voluntară de sânge în rândul tineretului la nivel național cu genericul ”Numai împreună putem salva vieți! Arată că îți pasă ! Donează Sânge!”.

 

ggh

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării și Culturii, Centrul Naţional de  Transfuzie a Sângelui şi Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Republica Moldova, organizează în perioada 15 octombrie -17 noiembrie 2019, Campania de donare voluntară de sânge în rândul tineretului la nivel național cu genericul ”Numai împreună putem salva vieți! Arată că îți pasă ! Donează Sânge!”.

Mesajul evenimentului este de a îndemna tineretul, să doneze voluntar sânge, contribuind, astfel, la dăruirea de viaţă printr-un  act de  înalt spirit civic. Campania este organizată în contextul realizării Planului de acţiuni în cadrul Programului naţional ”Securitatea transfuzională, autosigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”.

În perioada 01 - 15 octombrie curent, Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Republica Moldova, de comun cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui a realizat o campanie de informare amplă în rândurile tineretului din instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate din țară. Au fost organizate întruniri cu tinerii şi distribuite materiale informative, postere şi pliante cu tematica promovării donării de sânge voluntare şi sistematice.

S-au înscris pentru participare în Campania de donare voluntară peste 50 de instituții de învățământ superior și profesional tehnic, din acestea circa 2800 de tineri. Săptămânal Centrul Național de Transfuzie a Sângelui va plasa pe site-il instituției www.cnts.md și profilul de pe rețele de socializare informația privind data, instituția de învățământ și locul desfășurării evenimentelor de donare a sângelui.

Prima instituție care va de start  Campaniei de donare voluntară a sângelui va fi Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”, mun. Chișinău,  str. N. Testimițeanu 28, organizând în 15 octombrie curent, orele 08:00-16:00, un eveniment de donare a sângelui, cu participarea tinerilor și a corpului didactic din această instituție.

În Republica Moldova, necesităţile terapiei hemotransfuzionale sunt acoperite integral, fiind colectate anual de la 75 mii de donări care asigură asistenţa la circa 105 mii de bolnavi. Cota donărilor voluntare constituind 98 la sută. În perspectivă, instituţiile de învățământ superior și profesional tehnic  în comun cu Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Republica Moldova îşi propun drept obiectiv organizarea anuală a Campaniei naționale de donare voluntară de sânge cu participarea tinerilor, sporind și menținând donarea voluntară din Republica Moldova.

Totodată, în cadrul campaniei, fiecare donator de sânge va beneficia de garanţiile sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, iar Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului va organiza diverse surprize.

Tinerii interesaţi, începând cu vârsta de 18 ani, care dețin un act de identitate,  sunt așteptați la punctele de donare a sângelui în instituțiile de învătământ.

Sursa: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Membrii CNC și CNE în vizită de supervizare în teren a granturilor FG

10 Oct

Membrii Consiliului naţional de coordonare (CNC) TB/SIDA, membrii Comisiei Naţionale de Experţi (CNE) şi reprezentanţii acestora efectuează astăzi, 10 octombrie, o vizită de supervizare a granturilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FG) la Nisporeni și Chișinău.

 

 

hhhhhhhhhh

Membrii Consiliului naţional de coordonare (CNC) TB/SIDA, membrii Comisiei Naţionale de Experţi (CNE) şi reprezentanţii acestora efectuează astăzi, 10 octombrie, o vizită de supervizare a granturilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FG) la Nisporeni și Chișinău.

În urma propunerilor parvenite de la Recipienții Principali pentru această vizită, au fost stabilite următoarele puncte de destinaţie:

 • Centrul de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator în cadrul IMSP Spitalul Raional Nisporeni, proiect susţinut şi implementat prin intermediul Centrului PAS;
 • Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă, proiect susţinut şi implementat prin intermediul IP UCIMP DS;

Vizita este organizată de Secretariatul CNC TB/SIDA şi se desfăşoară conform planului de activităţi pentru cel de-al doilea semestru al anului 2019. Raportul vizitei de supervizare în teren va fi publicat pe pagina www.ccm.md.

Global Fund Donors Pledge US$14 Billion in Fight to End Epidemics

10 Oct

In an unprecedented show of global solidarity, donors at the Global Fund's Sixth Replenishment Conference pledged US$14.02 billion for the next three years – the largest amount ever raised for a multilateral health organization, and the largest amount by the Global Fund. The funds will help save 16 million lives and end the epidemics of AIDS, tuberculosis and malaria by 2030.

gggg

In an unprecedented show of global solidarity, donors at the Global Fund's Sixth Replenishment Conference pledged US$14.02 billion for the next three years – the largest amount ever raised for a multilateral health organization, and the largest amount by the Global Fund. The funds will help save 16 million lives and end the epidemics of AIDS, tuberculosis and malaria by 2030.

President Emmanuel Macron of France electrified the conference with a stirring appeal to deliver the next generation a better and healthier world, fighting inequality and strengthening social justice. President Macron called on all partners to increase their commitments by at least 15% in order to reach the target of at least US$14 billion, and during the pledging session that followed, donors answered that urgent call to step up the fight – many making last-minute increases on top of their original pledges.

In a stunning final push to reach the US$14 billion target, President Macron joined Bill Gates to make increased commitments for the coming three-year period, announcing that they would each pledge an additional US$60 million on top of pledges announced earlier in the day. With just US$80 million to go, President Macron, Mr. Gates and Bono – pointing to the imperative of ending the epidemics by 2030 – committed to raise at least a further US$100 million during the replenishment period to achieve a total of over US$14 billion.

“Everyone in the room today felt the power of a global community coming together to say in one voice: ‘We will end these epidemics’,” said Peter Sands, Executive Director of the Global Fund. “We are tremendously grateful to President Macron for his incredible leadership over the past year. With the incredible support of partners and donors around the world, we succeeded in reaching over US$14 billion to help save 16 million lives.”

Many donors significantly increased their pledges, citing the urgency to take decisive action. The United States Congress signaled outstanding support with US$1.56 billion a year, maintaining a 33% portion of all contributions. France itself increased its contribution by 20% to €1.296 billion including the additional US$60 million announced by President Macron.

Other major donors all stepped up the fight: The United Kingdom pledged £1.4 billion for the coming three-year period, a 16% increase; Germany pledged €1 billion, a 17.6% increase; Canada pledged CAD930 million, a 16% increase, the European Union pledged €550 million, a 16% increase; Japan contributed US$840 million and other longstanding donors contributed as well. Further expanding its donor base, the Global Fund also welcomed 20 new and returning public donors.

Private donors pledged more than US$1 billion for the first time ever, an extraordinary achievement led by the Bill & Melinda Gates Foundation’s pledge of US$760 million, and (RED)’s pledge of US$150 million, alongside longstanding supporters such as Dato Sri Dr. Tahir, Comic Relief and Takeda. Six new private donors also joined, including Children’s Investment Fund Foundation and the Rockefeller Foundation, and 11 partners committed other resources to expand innovation and impact.

The full list of donors and pledges is posted on the Global Fund website.

The promise to save 16 million lives in the next three years and ultimately end the epidemics by 2030 will only be achieved by leadership and increased investment in health from the countries implementing programs. An unprecedented number of implementing countries from Africa – 23 – made pledges to the Global Fund. During the conference, several heads of state committed to increase domestic resources for health and work towards universal health coverage.

In a spirit of global solidarity, the conference brought together leaders from countries all over the world, including numerous heads of state and government ministers, several Nobel Laureates; CEOs and leaders of private foundations; Senegalese singer and malaria activist Youssou N’Dour; civil society leaders and people affected by the diseases.

Maurine Murenga, who was diagnosed with HIV in the early 2000s, and who serves on the Global Fund Board, thanked all partners for recognizing the need to focus investments in programs that specifically address the disproportionate effects of HIV on women and girls. 

“Those of us who survived HIV are here thanks to the Global Fund, but millions are still dying unnecessarily because they cannot access these life-saving programs,” said Maurenga. “Young women and girls have to be at the center of the response to HIV in Africa. It is unacceptable that young women and girls are still twice as vulnerable to HIV in sub-Saharan Africa and six times more vulnerable in the worst hit countries. We know change is possible and we have to act now.”

Addressing the conference, several heads of state and governments of African countries praised donors and partners for their global solidarity, and stressed the importance of domestic financing to develop long-term sustainability of health programs.

The Global Fund partnership is a proven mechanism for maximizing impact. Health programs supported by the Global Fund have saved more than 32 million lives since its inception in 2002, and provided prevention, treatment and care services to hundreds of millions of people.

“Today’s Global Fund replenishment result is an incredible achievement,” said Bill Gates, Co-Chair of the Bill & Melinda Gates Foundation. “This is a big day in the history of AIDS, tuberculosis and malaria – and one that no one expected two decades ago when the diseases were at their peak. Thank you to all the donors who increased their contributions. We hope others are inspired to follow their lead and support the Global Fund to continue its life-saving work.”

In a special message delivered on behalf of the United Nations Secretary-General Antonio Guterres, Deputy Secretary-General Amina J. Mohammed explained how vital investments by the Global Fund are to meet the health-related SDGs, as well as to address poverty and inequality. The Global Fund invests US$1 billion yearly to help build resilient and sustainable systems for health, a critical component for universal health coverage.

Peter Sands declared in concluding remarks: “This year, we promised the seven-year-olds of the world that we would end AIDS, TB and malaria by 2030 – the time they become adults – so they don’t have to. Today’s remarkable demonstration of global solidarity shows that the world is committed to keep that promise, by working stronger, faster and together. Ending AIDS, TB and malaria is the fight that unites, and thank you to all our many partners for stepping up the fight.”

Source: www.theglobalfund.org

 

Managerul de țară al Fondului Global începe astăzi misiunea de lucru în Moldova

09 Sep

Managerul de portofoliu al Fondului Global pentru Republica Moldova, Tsovinar Sakanyan, efectuează o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 9 - 13 septembrie curent, pentru a discuta realizările procesului de implementare a granturilor FG și progresele Planului de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naționale TB și HIV/SIDA.

bb

Managerul de portofoliu al Fondului Global pentru Republica Moldova, Tsovinar Sakanyan, efectuează o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 9 - 13 septembrie curent, pentru a discuta realizările procesului de implementare a granturilor FG și progresele Planului de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naționale TB și HIV/SIDA.

Agenda vizitei include întrevederi cu stakeholderii cheie din cadrul CNC TB/SIDA: recipienții și subrecipienţii principali ai granturilor FG, echipele de coordonare a Programelor Naționale TB și HIV/SIDA, reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, comunitatea persoanelor afectate/infectate de maladiile TB și HIV.

În timpul vizitei sale, Dna Sakanyan va fi însoțită de Directorul Regional al Europei de Est și Asia Centrală, Dumitru Laticevschi, Specialistul în Monitorizare și Evaluare al FG, David Kokiashvili, și Asistentul de Portofoliu al FG, Viktoriya Chuikina.

În cadrul misiunii, echipa FG își propune să discute progresele realizate în conformitate cu angajamentele țării în cadrul Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea PN TB și HIV, implementarea granturilor FG pe componentele TB și HIV 2018-2020, dar și realizarea unui dialog cu reprezentanții autorităților naționale privind perspectivele de colaborare cu Fondul Global.

Totodată, reprezentanții FG vor participa la o ședință a membrilor Grupurilor Tehnice de Lucru ale CNC și membrii Comitetului KAP, planificată pentru data de 09 septembrie curent. În cadrul evenimentului, partenerii naționali în controlul infecțiilor HIV/SIDA și TB vor realiza un dialog comun pe marginea realizărilor Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naționale TB și HIV.

Pregătiri pentru runda de finanțare 2020-2022 și oportunitate de aplicare pentru Comitetul de Revizie Tehnică al Fondului Global

07 Aug

Fondul Global pentru Lupta Împotriva SIDA, TB și Malariei (FG) se află în plin proces de pregătire pentru următoarea rundă de finanțare (2020-2022).

 

hhhhhhhhhh

Fondul Global pentru Lupta Împotriva SIDA, TB și Malariei (FG) se află în plin proces de pregătire pentru următoarea rundă de finanțare (2020-2022).

În luna mai curent, Consiliul Administrativ al FG a adoptat Metodologia de finanțare a răspunsului la HIV, TB, Malarie, care include: 1) granturile de țară și 2) fondurile de susținere a inițiativelor catalitice. Mărimea granturilor pentru fiecare țară, în anii 2020-2022, va depinde de: a) formula de calcul al alocării – puternic influențată de un set de parametri tehnici specifici (indicatorii de povară a maladiilor, capacitatea economică a țării; pragul minim și maxim de alocare a fondurilor; ajustările financiare externe); și b) ajustările calitative, care vor fi operate pentru fiecare țară separat, de către Secretariatul FG, după ce formula de alocare va stabili volumul inițial al alocărilor.  

În conformitate cu responsabilitățile delegate Comitetului Strategic (CS) al Bordului FG, la finele lunii iulie curent, acesta a decis factorii pentru ajustările calitative. Pentru a se asigura că FG ia în considerație realitățile diferite ale țărilor și regiunilor, inclusiv cele care se pregătesc pentru tranziție, membrii CS (inclusiv reprezentantul EEAC, Violeta Teutu) au optat pentru realizarea ajustărilor în 2 etape:

 1. Etapa ajustărilor legate de populațiile cheie HIV (pentru țările unde prevalența HIV în populația generală este <2%) – ia in calcul totalul PTH; proporția și mărimea a două cele mai mari populații țintă în rândul PTH; și estimările disponibile privind noile infecții cu HIV.
 2. Etapa ajustărilor holistice, ținând cont de factorii de screening inițial (matricea decalajului de impact și % diferenței de finanțare-curentă vs precedentă), iar apoi de factori cheie de ordin epidemiologic (TB/HIV/Malaria), programatic și contextuali ai țărilor recipiente (ex. performanța programatică, absorbția fondurilor, deficitul acoperii cu tratament, costurile serviciilor cheie, sustenabilitatea /tranziția/cofinanțarea, sisteme reziliente de sănătate/RSSH, țări cu conflicte (militare) / medii de operare dificile). 

De menționat, că toate ajustările calitative vor fi operate în limita proporțiilor globale de repartizare a fondurilor, aprobate de FG pentru următorul ciclu de finanțare, i.e. 50% pentru combaterea HIV, 32% pentru controlul malariei, iar 18% pentru TB. Respectiv, fiecare ajustare realizată și importantă, pentru o țară sau alta, în ultimă instanță, nu va afecta % resurselor globale per componentă (50/32/18).   

Se anticipează că, până la finele anului curent, FG să informeze țările eligibile pentru finanțare în 2020-2022 despre volumul granturilor pentru care pot aplica!

Un alt mecanism important pus în practică de FG pentru distribuirea fondurilor sale este Comitetul pentru Revizuire Tehnică (TRP). Acesta asigură evaluarea comprehensivă a cererilor de finanțare depuse de aplicanți. Din componența sa face parte un grup impunător de experți (cca 150 persoane din TB/HIV/Malarie) din întreaga lume, recrutați de FG, pentru a evalua obiectiv, și în afara conflictelor de interese, aplicațiile remise de țările/organizațiile aplicante.  

Dată fiind expirarea mandatului unor membri activi TRP și pentru a asigura buna funcționalitate a Comitetului în următorii trei ani, recent, Secretariatul FG a anunțat public concursul de recrutare a unor noi membri TRP. Respectiv, pentru EEAC are o importanță majoră reprezentativitatea experților TB/HIV în Comitetul menționat, care să cunoască contextul regional (epidemiologic, politic, economic) și să contribuie la o evaluare obiectivă a cererilor de finanțare depuse de aplicații din EEAC. Experții din domeniu din Moldova au șanse egale de participare!

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie curent. Mai multe detalii găsiți pe linkul: https://bit.ly/31mb66v

 

Material realizat de Violeta Teutu

Coordonatorul Programului HIV, IP UCIMP DS – Recipientul Principal al granturilor FG

Membru al Comitetului Strategic din cadrul Bordului FG

13 iunie - Ședința Comisiei Naționale de Experți

04 Jun

Pe data de 13 iunie 2019, membrii Comisiei Naţionale de Experți (CNE) se întrunesc în cadrul ședinței semestriale pentru a pune în discuție realizarea obiectivelor de supervizare programatică. Ședința va avea loc în sala de ședințe a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (fostul CNMS, str. Cosmescu 3, bloc A, et. 2), cu începere de la ora 14:00.

Pe data de 13 iunie 2019, membrii Comisiei Naţionale de Experți (CNE) se întrunesc în cadrul ședinței semestriale pentru a pune în discuție realizarea obiectivelor de supervizare programatică. Ședința va avea loc în sala de ședințe a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (fostul CNMS, str. Cosmescu 3, bloc A, et. 2), cu începere de la ora 14:00.

Pe agenda zilei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Supervizarea programatică a granturilor Fondului Global în sem. II, 2018; 
 2. Realizările Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naționale de prevenire și control atuberculozei, infecției HIV/SIDA și ITS;
 3. Prezentarea Planului național de supervizare programatică a granturilor FG în susținerea Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS;
 4. Diverse.

La ședință sunt invitați să participe membrii CNE, reprezentanții Recipienților Principali ai granturilor Fondului Global, dar și alte persoane interesate de subiectele discutate.

Minuta ședinței CNE, cu deciziile și recomandările membrilor, va fi plasată, ulterior, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

 

Rezultatele celei de-a 41-a ședințe a Bordului Fondului Global

22 May

În zilele de 15-16 mai a.c., Consiliul Administrativ al Fondului Global (FG) s-a întrunit pentru a dezbate și adopta un șir de decizii importante privind următoarea rundă de finanțare – 2020-2022.

 

jjjjk
jj
kkk
kii
ggg
dddd

În zilele de 15-16 mai a.c., Consiliul Administrativ al Fondului Global (FG) s-a întrunit pentru a dezbate și adopta un șir de decizii importante privind următoarea rundă de finanțare – 2020-2022.

Ca urmare a aprobării Planului de colectare și investire a fondurilor (Investment Case for the 6thReplenishment), de către Consiliul Administrativ al FG, în toamna anului 2018, FG s-a antrenat într-un proces amplu de promovare a acestuia la nivel mondial și, eventual, de angajare a fondurilor din partea țărilor și organizațiilor donatoare.

Conferința a VI-a de colectare a fondurilor, care urmează a fi găzduită în noiembrie 2019, de Franța, va fi un test și va avea un impact major asupra deciziilor asumate de Consiliul Administrativ al FG din luna mai curent.

Importanța ședinței 41 a Bordului și a deciziilor luate este cu atât mai mare cu cât acestea pregătesc strategic și procedural ciclul următorilor trei ani de finanțare a luptei împotriva TB, HIV și malariei (2020-2022). 

Astfel, în rezultatul ultimului an de lucru al Secretariatului FG, împreună cu cele trei comitete permanente, în special Comitetul Strategic, dar și implicarea activă a partenerilor tehnici ai FG, în cea de-a 41 ședință, Bordul a aprobat:

 • Metodologia de alocare a fondurilor de țară, inclusiv parametrii tehnici care țin de povara maladiilor, capacitatea economică a țărilor și mediul fiscal, precum și volumul finanțărilor catalitice (catalytic investment) în inițiative strategice (care nu pot fi finanțate din fondurile preconizate pentru combaterea celor 3 maladii la nivel de țară (country allocations).

În dependență de reușita Conferinței de colectare a fondurilor din toamna 2019:

 • resursele vor fi distribuite, la nivel global, după cum urmează – 50 % pentru combaterea HIV, 32 % pentru controlul malariei, iar 18 % pentru TB;
 • 800 mln USD vor fi utilizate pentru așa numita procedură de «paced adjustments», menită să prevină decalajul mare de finanțare calculat pentru țări de formula alocării pentru ciclul 2020-22 versus 2017-19;
 • iar între 200 și 900 mln USD vor fi alocați pentru investițiile catalitice, care vor putea fi accesate prin intermediul granturilor regionale (multi-country grants), inițiative strategice și/sau matching funds.

Metodologia, aprobată de donator, pune, în continuare, accent pe răspunsul la HIV, TB și Malarie în Africa, în special Africa sub-sahariana, defavorizând alte regiuni precum America Latină (AL) și Europa de Est și Asia Centrală (EEAC) (i.e. 6,3% din fondurile colectate global pentru 2011-2013 au fost alocate pentru EEAC, 3,9% în 2014-2016 și respectiv 2,9% în 2017-19). 

Constituanta EEAC a inițiat un șir de acțiuni de pledoarie în fața FG pentru a sensibiliza Bordul și Secretariatul acestuia cu referire la contextul regional, tendințele epidemice, bunele practici realizate în diferite țări, precum și provocările care stau actualmente în fața regiunii. În acest sens:

 • În cadrul ședințelor Comitetului Strategic, unde EEAC este reprezentată de către membrul originar din Moldova (Violeta Teutu), s-a pledat pentru o abordare corespunzătoare de către FG a problemelor regionale curente și impactul deciziilor Consiliului Administrativ al FG din luna mai asupra eventualelor alocări pentru susținerea răspunsului național și regional la cele trei maladii.
 • În cadrul ședinței constituantei EEAC de le Dushanbe (aprilie 2019) și a dialogului realizat cu Secretariatul FG și partenerii tehnici (UNAIDS și OMS), prioritare au fost subiectele și recomandările legate de susținerea și activizarea vocii țărilor din Asia Centrală, care, eventual, vor rămâne mai mult timp în vizorul FG, dar care, la moment, nu sunt suficient de active în a-și promova interesele și problemele.
 • Grupul țărilor din EEAC a adoptat și publicat Poziția/Declarația cu privire la impactul deciziilor din mai curent asupra regiunii noastre, în care s-a pledat pentru oportunități egale, inclusiv pentru EEAC, de accesare a fondurilor din categoria Catalytic Investment.
 • Aceleași clauze au fost vociferate de către V. Teutu nemijlocit în plenul ședinței Bordului FG din ziua de 15 mai curent.     

Deciziile adoptate în luna mai de către Bordul FG cu privire la alocările pe țară vor fi influențate și de un șir de factori adiționali pe care Secretariatul FG îi va utiliza la stabilirea cuantumului de fonduri pentru fiecare țară. Aceștia vor fi aplicați la etapa de ajustări calitative (qualitative adjustments). 

În acest sens, până la viitoarea ședință a Comitetului Strategic (iulie curent) constituantele Bordului FG, inclusiv țările din EEAC, au timp pentru a conceptualiza și propune factori relevanți la nivel de regiune – ex. incidența HIV în populațiile țintă, capacitatea de absorbție a fondurilor, contextul fiscal etc.). În dependență de ponderea variabilelor propuse, Comitetul Strategic va decide și recomanda Secretariatului FG aplicarea acestora în cadrul fazei de ajustări calitative.  

Poziția EEAC privind metodologia de alocare a fondurilor în 2020-2022 și investițiile catalitice

În preajma ședinței 41 a Bordului FG, la inițiativa și cu nemijlocita implicare a membrului Comitetului Strategic, Violeta Teutu, Constituanta EEAC a publicat Poziția regiunii EEAC privind realitățile regionale, provocările curente și iminente în contextul viitoarei metodologii de alocare a fondurilor FG. Declarația în cauză a chemat Consiliul Administrativ al FG să asigure oportunități egale pentru toate țările și regiunile de a accesa resursele rezervate pentru investiții catalitice.

Alte decizii și evenimente din cadrul ședinței 41

Alegerea noului președinte și vicepreședinte al Bordului FG

În ajunul ședinței Bordului, membrii acestuia au ales noul președinte și vicepreședinte al Consiliului Administrativ al FG, care vor deține acest mandat pe o perioadă de doi ani. Istoric, președintele și vicepreședintele sunt nominalizați de cele două mari blocuri din cadrul Bordului – Blocul donatorilor și Blocul implementatorilor. Respectând principiul rotației bianuale, constituantele care reprezintă donatorii și, în paralel, cele care reprezintă implementatorii granturilor FG, își desemnează candidații pentru cele două funcții în cadrul unui proces complex de selectare. Finaliștii sunt votați de către toți membrii Bordului. 

În conformitate cu regulile actualizate de selectare a administrației Bordului, Blocul Donatorilor desemnează candidatul său la una din cele două funcții, în dependență de agrementul intern, în timp ce implementatorii nominalizează candidații, din care Bordul alege finalistul pentru respectiva funcție (ce revine blocului în cauză) pentru mandatul de 2 ani.  Astfel, noul președinte al CA al FG, desemnat de către Donatori, este dl Donald Kaberuka – fost președinte al Băncii Africane pentru Dezvoltare, iar funcția de vicepreședinte va fi deținută de către Dna Roslyn Morauta – Prima-doamnă a Papua Noua Guinee. Pentru mai multe detalii privind experiența celor doi accesați AICI.

Acordul privind Imunități și Privilegii

În cadrul ședinței curente, Secretariatul FG a anunțat membrii Bordului despre intrarea în vigoare a Acordului privind Imunitățile și Privilegiile FG. Intrarea în vigoare a fost posibilă după ratificarea acestuia de cel puțin 10 țări, Senegal fiind cea dea 10 țară, iar R. Moldova numărându-se printre primele țări ale lume și EEAC. Acest act reprezintă o reușită instituțională foarte importantă, deoarece, acest mecanism permite o mai bună protecție a personalului și bunurilor procurate din resursele FG. Comunicatul de presă din 17/05/19 aduce mai multe detalii.

De menționat că, R. Moldova a oferit aceste privilegii FG încă în anul 2011, când, grație eforturilor CNC și a echipei Ministerului Sănătății – a ministrului Andrei Usatîi și vice ministrului Viorel Soltan, Acordul a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.

Mobilizarea resurselor domestice pentru controlul TB, HIV și Malariei

În contextul pregătirii următorului ciclu de finanțare (2020-2022) și organizării Conferinței VI de colectare a fondurilor, subiectul mobilizării resurselor locale a fost cap de afiș pe agenda acestei ședințe. În pofida obiectivelor ambițioase stabilite de Fond pentru Conferința VI de la Lyon (noiembrie 2019) de a colecta, cel puțin 14 mlrd dolari SUA, aceste resurse nu vor fi suficiente pentru a atinge obiectivele Strategiei cincinale a FG și a lua sub control cele trei maladii. Pentru aceasta sunt necesare cca 101 mlrd USD. Respectiv, FG și partenerii consideră posibil și oportun mobilizarea în acest scop comun a altor cca 46 mlrd USD din resurse domestice. Aceasta ar reprezenta o creștere cu 48 la sută, comparativ cu runda curentă de finanțare, când resursele locale mobilizate au reprezentat o creștere cu 41 % versus anii 2015-2017. 

Cele 14 mlrd urmează a fi colectate de FG și 46 mlrd mobilizate la nivel local, plus alte 23 mlrd venite din alte/diverse finanțări externe, totuși, lasă loc pentru un deficit de cca 18 mlrd USD. Respectiv, succesul și miza Conferinței de la Lyon, precum și mobilizarea țărilor în finanțarea programelor naționale, este una foarte mare și importantă pentru toate țările și, implicit, populațiile afectate. 

În ziua de 14 mai, FG a organizat o Sesiune specială dedicată bunelor practici regionale de mobilizare a resurselor domestice. Sesiunea în cauză a dovedit că țările care beneficiază de granturi ale FG sunt capabile să identifice și să pună în practică inițiative reușite de colectare a fondurilor din resurse locale pentru a susține răspunsul național TB, HIV sau malarie. Regiunea EEAC a împărtășit, cu participanții la cea de-a 41 ședință a Bordului FG, exemplul reușit al Muntenegrului în preluarea cheltuielilor de contractare socială și finanțare a serviciilor de prevenire din resurse locale, precum și experiența R. Moldova, a Bulgariei, Georgiei, Azerbaidjanului și Ucrainei de a acoperi parțial sau integral costuri legate de tratamentul HIV, TB sau programe de prevenire. Materialul privind bunele practici din Moldova la subiectul dat a fost realizat în parteneriat – RP UCIMP și unitățile de coordonare ale Programelor naționale de control HIV și TB. 

Totodată, membrul Bordului FG din partea EEAC (N. Nizova) a vorbit și despre problemele locale, precum și riscurile care stau în fața țărilor din regiune, inclusiv Moldova, în cazul în care controlul TB/HIV nu va fi suficient finanțat în următorii trei ani.    

O altă Sesiune specială, parte a agendei ședinței curente a Bordului, a fost dedicată lansării Declarației privind drepturile persoanelor cu TB. Grație inițiativei StopTB Partnership, a partenerilor săi, dar și implicarea activă a persoanelor cu TB, declarația a fost elaborată și lansată pentru a sensibiliza și mai mult comunitatea internațională privind necesitatea de a asigura respectarea drepturilor la tratament, suport și o viață decentă, în afara discriminării, a persoanelor afectate de tuberculoză. 

O încărcătură cu adevărat emotivă au dat sesiunii victimele și pacienții care au suferit de TB. Declarația este dedicată lui Dean Lewis, activist civic și victimă a acestei maladii.

La eveniment a participat activ și Oxana Rucsineanu, președinta ONG-ului SMIT din Moldova și membru CNC TB/SIDA.

Către finele ședinței 41 a CA al FG, cele trei comitete permanente ale Bordului și-au anunțat prioritățile până la următoarea ședință a CA. Printre acestea se numără:

 • Recomandările Comitetului pentru Audit și Finanțe privind (distribuirea) resursele pentru alocările 2020-2022 (Comitetului pentru Audit și Finanțe/AFC);
 • Realizarea campaniei pentru Conferința VI de colectare a fondurilor (AFC); 
 • Reconcilierea fondurilor colectate în cadrul Conferințelor 4 și 5 (AFC);
 • Supervizarea implementării Planului operațional și financiar al FG (AFC);
 • Agrearea factorilor generale pentru realizarea ajustărilor calitative a alocărilor per țară (Comitetul Strategic/SC); 
 • Operaționalizarea investițiilor catalitice (SC);
 • Rezultatele evaluării privind implementarea Politicii FG cu referire la Sustenabilitate, Tranziție și Cofinanțare (SC);
 • Raportul TRP – lecții învățate în rezultatul ciclului curent de implementare a granturilor 2017-2019 (SC);
 • Revizuirea Politicilor de Etică ale FG (Comitetul pentru Etică și Guvernare/EGC);
 • Implementarea Acordului privind Imunitățile și Privilegiile FG (EGC);
 • Implementarea inițiativelor de consolidare a procesului de guvernare în cadrul FG (EGC).

La finele ședinței, membrii Bordului au adus mulțumiri președintelui – Aida Kurtovic, și vicepreședintelui – John Simon, pentru doi ani de activitate prodigioasă dedicată CA al FG, precum și altor membri ai Consiliului care și-au încheiat mandatul. 

Material realizat de Violeta Teutu

Coordonatorul Programului HIV, IP UCIMP DS – Recipientul Principal al granturilor FG

Membru al Comitetului Strategic din cadrul Bordului FG

Poze sunt preluate de pe site-ul Fondului Global